Preview

Вопросы экономики

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Этика в бизнесе, экономике и политике

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-11-44-54

Полный текст:

Аннотация

Сегодня, когда основное внимание экономистов приковано к вопросам эффективности и конкурентоспособности экономики, нельзя забывать и об этических аспектах хозяйствования. Возрастает значение вопросов научной добросовестности в экономических исследованиях, с одной стороны, и сознательного введения читателя в заблуждение, с другой. Многие процессы и явления - субсидии, демпинг, торговля оружием, налоговая система и налоговая политика, имеющие строго экономическое измерение, должны быть оценены с моральной точки зрения. Вопросы этики во все большей мере следует учитывать при проведении экономической политики. С этой точки зрения многое предстоит сделать, особенно в странах, где слабо развиты институты рыночной экономики и относительно низка рыночная культура, в частности в странах, находящихся на этапе постсоциалистической трансформации.

Об авторе

Г. Колодко
Исследовательский центр трансформации, интеграции и глобализации (TIGER)
Польша
профессор, директор 


Список литературы

1. Cornia G., Court J. Inequality, Growth, Poverty in Era of Liberalization and Globalization // UNU/WIDER Policy Brief No 4. Helsinki, 2001.

2. Czarny B. Pozytywizm i falsyfikacjonizm a s№dy wartoњciuj№ce w ekonomii. Warszawa: Szkoіa Gіуwna Handlowa, 2004.

3. Economic Policy and Equity / Tanzi V., Chu K., Gupta S. (eds.) Washington, DC: IMF, 1999.

4. Kleer J. Globalizacja a paсstwo narodowe i usіugi publiczne. Warszawa: Komitet Prognoz Polska 2000 Plus PAN, 2006.

5. Kowalik T. Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian systemowych. Warszawa: Fundacja Innowacja, 2005.

6. Koіodko G. W. Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Warszawa: Poltext, 1999.

7. Koіodko G. W., Nuti D. M. Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie. Warszawa: Poltext, 1997.

8. Kumor P. Nierównomierność rozkładu płac w Polsce w latach 1980-2004 // Ekonomista. 2007. Nr 2.

9. Kumor P., Sztaudynger J. J. Optymalne zrуїnicowanie pіac w Polsce - analiza ekonometryczna // Wiadomoњci Statystyczne. 2006. Nr 9. S. 45-58.

10. Kuziсska H. Jakie stawki podatkowe? // Olympus Czasopismo Naukowe. 2006. Nr 2. S. 13-23.

11. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce / E. Mączyńska, P. Pysz (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003.

12. Tomkiewicz J. Polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2006.

13. Transformacja. Elity. Spoіeczeсstwo / M. Jarosz (red.) Warszawa: Instytut Nauk Politycznych PAN, 2007.

14. Wygrani i przegrani polskiej transformacji / M. Jarosz (red.) Warszawa: Instytut Nauk Politycznych PAN, 2005.


Для цитирования:


Колодко Г. Этика в бизнесе, экономике и политике. Вопросы экономики. 2007;(11):44-54. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-11-44-54

For citation:


Kolodko G. Ethical Aspects of Business, Economy and Politics. Voprosy Ekonomiki. 2007;(11):44-54. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-11-44-54

Просмотров: 265


ISSN 0042-8736 (Print)